Polityka prywatności Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu

 

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Zygmunta Noskowskiego 25 – jako Administrator Danych Osobowych informuje o celach, sposobach oraz zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (zwanego dalej RODO) oraz z partykularną zasadą szacunku dla prywatności wskazujemy i opisujemy, jakie Państwa dane przetwarzamy oraz jakie podstawy prawne przetwarzania wykorzystujemy, a także jak długo przechowujemy Państwa dane i komu je udostępniamy.

 

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych.

Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa poinformowaliśmy i które wynikają z charakteru naszej działalności. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru, to Państwo decydują o tym, jakie dane nam Państwo udostępniają oraz z jakich danych możemy korzystać. Ze względu na udział w organizowanych przez nas zawodach, imprezach sportowych, eventach, współpracy na podstawie umów oraz zamieszczenie na naszych stronach informacji, przetwarzamy Państwa:

 • imię (imiona);
 • nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • wizerunek;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczenie COVID – 19;
 • numer legitymacji studenckiej;
 • zaświadczenie z uczelni;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu na uczelni;
 • numer telefonu;
 • adres mailowy lub w niektórych przypadkach nick;
 • adres IP.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, a mianowicie art.6 ust.1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w celu:

 • zgłoszeń na imprezy sportowe;
 • wszelkich działań prowadzonych w ramach imprez sportowych oraz eventów;
 • tworzeniu list startowych;
 • sporządzenia wyników z rywalizacji;
 • publikacji wyników;
 • podpisywania umów;
 • sprawozdawczym;
 • kontrolnym;
 • marketingowym;
 • informacji o: urodzinach, imieninach, jubileuszu, wyróżnieniach oraz innych sytuacji losowych;
 • przeprowadzania konkursów oraz plebiscytów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. e RODO, czyli realizacja zadania w interesie publicznym.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniająca nas do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

 1. Pani/Pana zgoda – prawna podstawa uprawniająca nas do przetwarzania danych osobowych. Jeśli Pani/Pan wyrazi taką zgodę, będziemy także przesyłali/przekazywali telefonicznie lub elektronicznie informacje na temat naszej działalności i usług oraz usług naszych Partnerów lub podmiotów współpracujących.

 

 1. Umowa zawarta między Panią/Panem a nami w tym także świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w poszczególnych serwisach. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Pani/Pan jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. Analogicznie na tej samej podstawie udostępnione przez Panią/Pana dane będziemy również przetwarzali w trakcie udziału                                   w organizowanych przez nas konkursach oraz plebiscytach.

 

 1. Obowiązek wynikający z przepisów obowiązującego prawa. W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Pani/Pana dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Pani/Pana dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo – podatkowych, czy dane przekazane przez Panią/Pana jako laureatki/laureata w danym konkursie, czy też plebiscycie.

 

 1. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub też osobę trzecią. Pani/Pana dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, iż nadrzędny charakter wobec naszych interesów i interesów osób trzecich będą miały Pani/Pana interesy lub Pani/Pana podstawowe prawa i wolności. Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane dla własnych celów marketingowych polegających na dopasowaniu treści i reklam w naszych w serwisach i w Internecie, w celach marketingowych, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.             Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu na naszych stronach oraz serwerach i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom.

 

Sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej:

 • na serwerach – w celach archiwalnych;
 • komputerach stacjonarnych i laptopach

oraz  formie papierowej.

Dane są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z art. 32 RODO, jak również ustawami oraz rozporządzeniami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa informacji, które obowiązują w naszym kraju.

Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe są na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą sami wprowadziliśmy.

 

Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Pani/Pana dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych są

 1. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki.
 2. Podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe.
 3. Partnerzy Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu.
 4. Inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie itd.
 5. Organy publiczne, w tym sądy, organy ścigania, izby celne, urzędy skarbowe, Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne organy władzy publicznej w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy przetwarzali Państwo dane na postawie uzasadnionego interesu;
 • w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przechowywania danych.

Przechowywanie Państwa danych związane jest z celami oraz podstawami przetwarzania. Państwa dane przechowywane będą przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, a następnie zniszczone.

 

Pozostałe informacje.

 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w naszych zajęciach bądź nawiązania z nami kontaktu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tych działań.
 • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 • Mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej – idoazspoznan@azs.pl lub pisemnie pod poniższym adresem:

Organizacja Środowiskowa

Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu

Ul. Zygmunta Noskowskiego 25

61 – 705 Poznań.

 

 

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP